Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век

Зимен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век“ в магистратура „История и съвременност на философията“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Философия и наука ХVІІ-ХХІ век

Библиография за семинарните занятия

Видински, Васил, ред. (2014) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.

Кун, Томас (1996) – Структурата на научните революции, превод Иванка Томова; София: Петър Берон, 224 с.

Chakravartty, Anjan (2017) – Scientific Realism; – The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), под редакцията на Edward N. Zalta, url = https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism [последна промяна: 12 юни 2017, достъп: 6 октомври 2018]

Friedman, Michael (1974) – Explanation and Scientific Understanding; – The Journal of Philosophy, том 71, номер 1, януари 1974, с. 5-19

Laudan, Larry (1981) – A Confutation of Convergent Realism; – Philosophy of Science, том 48, номер 1, март 1981, с. 19-49, doi:10.1086/288975

Oster, Malcolm, ред. (2002) – Science in Europe, 1500-1800: A Primary Sources Reader; New York: Palgrave/Open University, 282 с.

Putnam, Hilary (1975) – Philosophical Papers, в 3 тома, том I - Mathematics, Matter and Method; Cambridge: Cambridge University Press, 328 с.

Sellars, Wilfrid (1963) – Philosophy and the scientific image of man; – Science, Perception and Reality; New York/London: Humanities Press/Routledge & Kegan Paul Ltd, с. 1-40

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com