Философия на Новото време и Съвременна философия

Сайтът има за цел да предостави основна учебна информация за няколко философски дисциплини в СУ „Св. Климент Охридски“ - вижте страничното меню.

Цялата първична литература за занятията е предоставена по имейл.

За начална вторична литература е препоръчително да се използва за всеки от авторите и за всяка от темите:

След използване на първичната и вторична литература, вижте основните и задължителни правила за цитиране и оформяне на библиографията.

Общата рамка на занятията е съпоставката между историческото разглеждане на философията и нейното съвременно състояние. Това означава, че има пресичане или сблъсък между различни идеи, методи, философи, школи, тенденции и най-вече контексти. Обсъждат се:

  • Конкретни понятия и техните исторически и съвременни репонятизации.

  • Променящото се отношение между философия и наука от ХVII век до днес;

  • Философски проблеми в културата и изкуствата през ХХ-ХХІ век.

  • Разнородни философски светогледи: от Бейкън, Декарт и Хюм, през Кант, Хегел, Маркс и Ницше, до Витгенщайн, Куайн, Дельоз и различни съвременни философи.

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com